سنسور سطح سنج

سنسور سطح سنج برای اندازه گیری عمق آب رودخانه ها و سدها استفاده می شود. انکودر بسیار دقیقی که در سنسور وجود دارد، بازدهی سنسور را بسیار افزایش می دهد. این سنسور را می توان در ایستگاه های هیدرومتری منابع آب استفاده نمود.

فهرست
fa_IRفارسی