سنسور باران

سنسور باران دستگاهی برای اندازه گیری بارندگی در طبیعت می باشد. از تکنولوژی Tipping Bucket استفاده شده و خروجی دستگاه برای اندازه گیری، پالس می باشد. این سنسور را می توان در ایستگاه های هواشناسی، اقلیم شناسی، کشاورزی استفاده نمود.

فهرست
fa_IRفارسی