اپلییکیشن موبایل

در سیستم هوشمندسازی ایستگاه های هواشناسی برای سرعت بخشیدن به امر گزارشگیری و قابل دسترس تر بودن اطلاعات هواشناسی، اپلیکیشن هواشناسی “باران” طراحی شده است.

فهرست
fa_IRفارسی